เดือน พ.ค. 56

Last updated: 1 ก.ค. 2559  |  7048 จำนวนผู้เข้าชม  | 

     "สวัสดีค่ะลูกค้าทุก ๆ ท่าน"     

          พบกันอีกเช่นเคยนะค่ะ สำหรับข่าวสารในเดือน พฤษภาคมนี้ ซึ่งในเดือนนี้นะค่ะ ถือว่าเป็นเดือนที่เด็ก ๆ จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่ สำหรับผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านคงมีเรื่องหนักใจพอสมควรสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลานของทุก ๆ ท่าน แต่ไม่เป็นไรค่ะ เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลานของพวกเราต้องสู้กันต่อไปค่ะ สำหรับสภาพภูมิอากาศในช่วงนี้นะค่ะ สภาพโดยทั่วไปอากาศยังค่อนข้างร้อนอยู่ แต่ในบางพื้นที่ก็มีฝนตก มีพายุ ค่อนข้างน่ากลัวนะค่ะ ขอให้ทุก ๆ ท่านระมัดระวังด้วยค่ะ และในเดือนพฤษภาคมนี้นะค่ะมีวันสำคัญ ๆ อยู่หลายวันด้วยกันค่ะ เช่น วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล และวันวิสาขบูชาค่ะ ในแต่ละวันก็มีความสำคัญแตกต่างกันออกไป เช่น
 

           ผู้ใช้แรงงานถือเป็นฝ่ายผลิตที่สำคัญในการผลักดัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในต่างประเทศนั้นมีวันแรงงานมานานแล้ว โดยเรียกว่าวันเมย์เดย์ (May Day) ขณะที่ประเทศไทยนั้น ทราบกันดีว่าวันแรงงาน ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี  ในสมัยก่อนประเทศในแถบยุโรปจะถือเอาวันเมย์เดย์ว่าเป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงขอให้ปลูกพืชได้ผลดีรวมถึงขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งทางภาคเหนือของยุโรปก็จะมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ในประเทศอังกฤษก็ยังมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ จากตอนแรกที่เป็นเพียงวันหยุดพักผ่อนประจำปี ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเป็นวันหยุดตามประเพณีทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนใจให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ความหมายของวันเมย์เดย์จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จนเมื่อปี พ.ศ. 2433 ได้มีการเรียกร้องให้ปลายประเทศทางตะวันตอให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ทำให้หลายประเทศได้เริ่มฉลองวันแรงงานเป็นครังแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 และได้สืบทอดจนถึงในปัจจุบันส่วนใน ส่วนในประเทศไทยเมื่ออุตสาหกรรมได้ขยายตัวขึ้น ผู้ใช้แรงงานก็มีปัญหามากขึ้น รวมทั้งปัญหาแรงงานก็มีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น จนทำให้ในปี 2475 ประเทศไทยก็ได้เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน เพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้มากขึ้น
 

            วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช"เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย
         ดังนั้นรัฐบาลไทยและ พสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
         ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้


           วันพืชมงคล หมายถึง วันที่กำหนดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระทำที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
         พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัย และ ให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
         พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว


        วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวนขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
           และในเดือนพฤษภาคม 2556 นี้นะค่ะ ทางบริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Intermach 2013 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าได้ร่วมงานแสดงอย่างมากมายอาทิเช่น รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า รอกโซ่มินิ รอกโซ่มือสาว รอกโซ่ตาเดียว (รอกโยก) เครนไฟฟ้าและอุปกรณ์ในการผลิตเครนไฟฟ้าอีกมากมาย ทางบริษัทฯ ของเราได้จำลองลักษณะการทำงานของเครนไฟฟ้าไปให้ทุก ๆ ท่านชมกันครบวงจรเลยที่เดียว รับรองว่าท่านที่ได้มาชมงานแสดงสินค้าของเราต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน และทางบริษัทฯ ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้จับจองสินค้าของเราภายในงานรับรองว่าต้องถูกใจทุก ๆ ท่านอย่างแน่นอนค่ะ แล้วอย่าลืมไปพบกันนะค่ะ ที่ Hall 103 No. G32 และถ้าลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รอกและเครนไฟฟ้าสามารถไปสอบถามข้อมูลได้เลยนะค่ะ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการทุก ๆ ท่านอยู่แล้วค่ะ แต่ตอนนี้รับชมภาพบรรยากาศงานในปีที่แล้วก่อนนะค่ะ

                      
             
       
             
       
         
          สุดท้ายนี้ทางบริษัท ไทย เครน คิทส์ จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุก ๆ ท่านที่ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มาโดยตลอด และทางบริษัทฯ สัญญาว่าจะมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ดีและมีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้นำมาให้บริการแก่ลูกค้าทุก ๆ ท่าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และช่วยทำกำไรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมของทุก ๆ ท่าน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในข่าวสารฉบับหน้าค่ะ
 


 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้